ยินดีต้อนรับสู่ KM วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดทำเพื่อเป็นเว็บไซท์สำหรับการจัดการความรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

KM ผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

KM วิจัย

อ่านต่อ

บทความวิชาการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม มคอ.7 308.50 KB 54 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.7 ...

แบบฟอร์ม มคอ.5 123.50 KB 56 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.5 ...

แบบฟอร์ม มคอ.3 112.00 KB 55 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.3 ...

แบบเสนอโครงการวิจัย 438.68 KB 51 downloads

แบบเสนอโครงการวิจัย ...

  ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 1.78 MB 58 downloads

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา...

   topic-tag

   wpdmcategory

   topic-tag

   wpdmcategory

   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนวิจัยฯ

   ขั้นตอนการขอรับการสนุบสนุนงบประมาณแผ่นดิน 59.46 KB 50 downloads

   ขั้นตอนการขอรับการสนุบสนุนงบประมาณแผ่นดิน ...

   เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน 63.04 KB 56 downloads

   เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน ...

   หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทุนวิจัย 72.67 KB 52 downloads

   หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทุนวิจัย ...

   รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย 91.74 KB 53 downloads

   รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ...

   ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2550 57.16 KB 43 downloads

   ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร...

    ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยในชั้นเรียน

    การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 142.49 KB 39 downloads

    การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา...

    แบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา 1.60 MB 46 downloads

    แบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา ...

    ปกแแบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา 188.16 KB 37 downloads

    ปกแแบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา ...

    รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 888.44 KB 60 downloads

    รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ...